top of page

 

  - 2024년 4월 1일(월) 오전10시 평일[기본] 종합반 -

  - 2024년 5월 6일(월) 오전10시 평일[입문] 종합반 -

 

                           *개인별 맞춤형 수강일정/계획표는 상담을 통해 가능합니다.* 

이제헌아이엘츠
bottom of page